Nezařazené

Dokázať schopnosti

Prihodiť sa môže časový sklz a pomoc sa hodí. Počas tejto doby vedúcu aj oponent úlohu zhodnotí a napíšu posudok (príklad). Autor výtvoru ho dostane cca 5 dní pred obhajobou a okrem "celkového dojmu" z neho vyčíta, kam budú smerovať otázky pri obhajobe. Fakulta môže stanoviť povinnosť si k obhajobe pripraviť prezentáciu. Diplomovou prácou má študent dokázať, že má schopnosť písomne ​​aj ústne prezentovať problém a návrh jeho riešenie.

Uplatniť teoretické poznatky

Studní by mal tiež diplomovou prácou dokázať, že má prehľad o príslušnom téme v celej šírke odbore . Vie uplatniť teoretické poznatky z jednotlivých predmetov pri riešení konkrétnej úlohy a že dokáže spojiť teoretické poznatky s poznatkami praktickými získanými pri písaní tejto úlohy či pri vlastnej praxe. Umí správne používať odborné termíny. Študent by mal vytvoriť odborný text reprezentujúci jeho odborné znalosti a schopnosti a dať mu náležitú úpravu. A vie efektívne vybrať odbornú literatúru a zaoberať sa s ňou. Cieľ tejto študentské úlohy býva jeden a najdeme ho v zadaní.