Ako začať s podnikaním?

Podnikanie predstavuje novú éru finančnej nezávislosti. Čoraz viac mladých ľudí sa púšťa do uskutočnenia svojho vlastného podnikania. Avšak je potrebné rozlišovať kedy ide o zamestnaneckú prácu a kedy o podnikateľskú činnosť. O zamestnancovi hovoríme, ak ide len o fyzickú osobu, ktorý vykonáva svoju prácu na základe dohody o trvalom, respektíve neurčitom pracovnom pomere. Ako podnikateľský subjekt si ako právnická osoba sami rozhodujete za svoje konanie, konáte vo svojom mene a na svoju zodpovednosť. Podnikateľ taktiež vykonáva svoju činnosť samostatne a sám si vytvára pracovné prostredie.

podnikanie

O živnosti

Avšak podnikať nemusíte len nutne len ako právnická osoba. Čoraz viac ľudí si vyberá možnosť podnikania na základe živnostenského oprávnenia. Čo sa týka druhov živností existujú tri. Remeselná, viazaná a voľná. Jej výber prináleží vašej činnosti, ktorú plánujete vykonávať. Ak sa bavíme o remeselnej živnosti potrebujete výučný list alebo iný doklad o tom, že máte požadované vzdelanie na danú činnosť. Na remeselnú živnosť väčšinou pracujú stolári, murári, automechanici, atď. Viazaná živnosť je ešte trocha komplikovanejšia. Potrebujete preukázať odbornú spôsobilosť a mať absolvovanú prax. Na základe tejto živnosti pracujú napríklad audítori, advokáti, notári, daňoví poradcovia či tlmočníci.

Pre získanie voľnej živnosti vám postačí spĺňať všeobecné podmienky, ako je dosiahnutie plnoletosti, spôsobilosť na právne úkony a byť bezúhonný. Medzi činnosti voľných živností patria napríklad administratívne služby, kozmetické služby či organizovanie podujatí. Pre získanie živnostenského oprávnenia je potrebné si podať žiadosť na živnostenský úrad (JKM) alebo elektronicky. Pri elektronickom podaní platíte polovicu sumy za danú živnosť.

živnosť

Miesto podnikania

Hlavným atribútom pri začínajúcom podnikaní, či už živnostenskom alebo ako právnicky subjekt je výber sídla a miesta podnikania. Svoje podnikanie môžete robiť odkiaľkoľvek. Ak nevyhnutne nepotrebuje stále priestory pre svoju činnosť, len zbytočne by ste platili náklady spojené s nájomným atď. Ak vám vaša podnikateľská činnosť dovoľuje pracovať napríklad z domu, nemusíte udávať do Obchodného registra adresu vášho trvalého bydliska. Stačí si zaobstarať Virtuálne sídlo Bratislava – virtuálnu adresu. Vaša firma tak môže mať sídlo na lukratívnom mieste a navyše ušetríte na nákladoch spojených s prevádzkovaním daných priestorov.